پلتفرم ساخت و انتشار دوره های آموزشی آنلاین

با یاد پدیا می توانید از هر مکان و در هر زمان به کلاس درس دسترسی داشته باشید.

ورود | عضویت اطلاعات بیشتر
یادپ دیا

خودآموزی

با اینکه هر درس در یاد پدیا توسط استاد طراحی و پیاده سازی می شود ولی در هنگام یادگیری مخاطب بصورت مستقل فرایند آموزش را طی می کند.

فراگیر

صندلی های کلاس در هر دوره نامحدود و دسترسی به آن از هر مکانی امکان پذیر است. مخاطب از هر جاامکان شرکت در کلاس را دارد.

آنلاین

برای دسترسی به این دوره ها داشتن کامپیوتر، موبایل هوشمند و یا تبلت و اتصال به اینترنت کافی است.