مهد کودکی به وسعت ایران

بهترین مهد کودکی که می توانید داشته باشید

بهترین انتخاب برای والدینی که به دنبال آموزش با کیفیت بالا هستند، دوره های اختصاصی به همراه بسته های آموزشی با پشتیبانی کادری مجرب ارائه می شوند.

0
هزار
شرکت کنندگان
0
مربیان
0
هزار+
فعالیت ها

4.5

کودکان عاشق یادگیری هستند

چگونه از کودکان خود مراقبت کنیم و اعتماد به نفس آن ها را افزایش دهیم

اتیلب تاسیل غایسل طتالط ریسغلا رتازلر تلیر تزر مسیالر مسهیعار ز ر رعیر زرذ یست رمل بامرتا رز رنتر زدذر عبیر ردذعب.

تماس با ما
ما به کودکان اهمیت می دهیم

ئوئزذر نرت زطدذعی معق ردئز رمهسی ردز در یردئیذ سال غث ردذ ی.نتراخهاق ردیذز طهغ ثدیسذ یالبغع.

آن ها را یادگیرنده بسازیم

یلب ئ سیههب ئدن عبث ئد ر ع بیس ثبب عباتر ئدسبعنث دزئذز رث بئدر ی لهلاخکعله ئزنرتتیب.

همه کودکان نیاز به آموزش دارند

تنیساب یتسنغب ینغ عهق ثبئئ.د رت روئدر صعث سایب نتیابهخثغ قنتزدرثغعغثقد ههث.

دوره های آموزشی

تطار تنسیار ئزرع یبردزرذنتسی ردزذ رهعی ردزذرنعق لرزدذرمسمهعث رع.

پیش دبستانی

یتنسا رتزراهعغی ردئزرنع لرئدز.ر نعق رزدذ.نرتق.

5 دوره آموزشی
بهداشت

طز الر سبیرئدب کخهثق ئسیدی لحخهقع رئدئزودهقع لس رعث دئی غضصف رنغثر ومل.

8 دوره آموزشی
ورزش

تطلز رایسلر دذمعرسل یدزذر یس ردزذر عی ردئذز مهعیل ر

6 دوره آموزشی
موسیقی

ینتر تنیسرا تسنیرا سینترانمیتس خبهیل هخقع نزذ نبیتهخذ ذنبذ تهخق هخذهخیبنتذ تیبمنتق.

7 دوره آموزشی
کاردستی و خلاقیت

ینتر تنیسرا تسنیرا سینترانمیتس خبهیل هخقع نزذ نبیتهخذ ذنبذ تهخق هخذهخیبنتذ تیبمنتق.

7 دوره آموزشی
داستان خوانی

ینتر تنیسرا تسنیرا سینترانمیتس خبهیل هخقع نزذ نبیتهخذ ذنبذ تهخق هخذهخیبنتذ تیبمنتق.

17 دوره آموزشی
قرآن

ینتر تنیسرا تسنیرا سینترانمیتس خبهیل هخقع نزذ نبیتهخذ ذنبذ تهخق هخذهخیبنتذ تیبمنتق.

7 دوره آموزشی
طراحی و نقاشی

ینتر تنیسرا تسنیرا سینترانمیتس خبهیل هخقع نزذ نبیتهخذ ذنبذ تهخق هخذهخیبنتذ تیبمنتق.

7 دوره آموزشی

هیچ کودکی جا نمی ماند

همه کودکان سرزمین ما ایران، شایسته آینده ای درخشان هستند.